Sodium Bicar food Ý

Dạng bột mịn , màu trắng, mùi tự nhiên , dễ hút ẩm tan ít trong nước .

Tăng trọng lượng sản phẩm

Giúp sản phẩm giữ nước tiết kiệm chi phí sản xuất

sodium bicar Ý

Sản phẩm khác